มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการประยุกต์ รุ่น 7
ระดับ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5867605001
นางสาวจิราพร จันทรา 
2
5867605005
นางสาวฤทัยชนก นาคบุรี 
3
5867605015
นายภักดี คำศรี 
4
5867605016
นายภัทรพงษ์ ทองไหลมา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................