มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ กลุ่ม 1
ระดับ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6515253004
นางสาวจิรภิญญา ทิมบึงพร้าว 
2
6515253010
นางสาวพิมธิดา พรมมา 
3
6515253016
นางสาวสุดารัตน์ เกตุเมฆ 
4
6515253017
นางสาวสุพิณโญ บุญมี 
5
6515253025
นายภัชนะโยธิน อ้นชาวนา 
6
6515253027
นายรัชพล สวัสดี 
7
6515253028
นายราเชนทร์ ทองกรณ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................