มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ แบบ 2 (2.1)
ระดับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6269105001
นางสาวกาญจนา สุขพิทักษ์ 
2
6269105002
นางสาวจินตนา ประดุจพงษ์เพ็ชร์ 
3
6269105003
นายจิรุตถ์ ภู่เจริญ 
4
6269105004
นายพนัส นาคบุญ 
5
6269105005
นายสมบัติ ลำคำ 
6
6269105006
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................