มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย แผน ก2
ระดับ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6567418001
นางสาวจุลณีย์ บุญมี 
2
6567418002
นางสาวปิยนุช อินทร์ธนู 
3
6567418004
นางสาวแสงเดือน จงจำ 
4
6567418005
นายกฤษฎา หวังมีสุข 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................