มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 20/06
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5935602033
นางสาวนิตยา วนสันเทียน 
2
5935602034
นางสาวพิจิตรา วรรณเชษฐ 
3
5935602060
นางสาววรรณพินิจ ศรีอินทร์ 
4
5935602063
นางสาวชลิตา เพชรไคล้ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................