มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการประยุกต์ แผน ก2
ระดับ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6367605001
นางสาวจุฑามณี คุณชาไพร 
2
6367605002
นางสาวศุภพรพรรณ สังข์ทอง 
3
6367605003
นางสาวสุธาสินี สารทอง 
4
6367605004
นางสาวสุภาพร กลิ่นนาค 
5
6367605005
นายพฤกษ์ ภู่เพ็ชร์ 
6
6367605006
นายพิสิษฐ์ พิชญ์สิริทรัพย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................