มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312412002
นางสาวณัฐณิชา การสมดี 
2
6312412003
นางสาวณัฐณิชา วาลู้หลัง 
3
6312412006
นางสาวปาริฉัตร เพชรเกิด 
4
6312412008
นางสาวพิยาดา สร้อยมี 
5
6312412010
นางสาววรรณิสา สีหะวงษ์ 
6
6312412011
นางสาววรัญญา เกิดแดง 
7
6312412014
นางสาวสุภัสสรา อ่อนจิ๋ว 
8
6312412017
นายกัณทรากร บริหาร 
9
6312412019
นายเกียรติศักดิ์ จันทร์เทวี 
10
6312412020
นายคณพศ ชาญวศิลป์ 
11
6312412022
นายฐิติพงศ์ เหมราช 
12
6312412024
นายปรินทร โพธิ์ศรี 
13
6312412025
นายพีรพล มอญเปีย 
14
6312412027
นายมงคล จงอยู่เย็น 
15
6312412028
นายวิทวัส จันทร์ขำ 
16
6312412030
นายศุภณัฐ พูลหน่าย 
17
6312412033
นายอดิสร กุนากุล 
18
6312412068
นางสาวปนัดดา มังสา 
19
6312412072
นางสาวสิริวิมล พลเดช 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................