มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612433002
นางสาวนันท์นภัส สุขสว่าง 
2
6612433004
นางสาวศยามล อัมรักษ์ 
3
6612433005
นางสาวสลิลทิพย์ ยอดรัก 
4
6612433008
นายกรกฤษ สุขแก้ว 
5
6612433009
นายณัฐวุฒิ โพธิ 
6
6612433010
นายธนกร กวางเต้น 
7
6612433012
นายโพธิภัทร โพธิปัญญา 
8
6612433013
นายวีระชัย บุญเทียน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................