มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012201001
นางสาวณัฐชยา สิงห์โต 
2
6012201002
นางสาวนภัสกร สงคุ้ม 
3
6012201003
นางสาวน้ำทิพย์ สุดวังยาง 
4
6012201004
นางสาวน้ำเพชร ชื่นบุญชู 
5
6012201005
นางสาวพรนัชชา ใจปันทา 
6
6012201006
นางสาวพัชรีพร เพลินภูเขียว 
7
6012201007
นางสาววรรณา เดชแพร 
8
6012201008
นางสาวศศิวิมล สายทอง 
9
6012201010
นายจตุรพงศ์ สมัยสมบัติ 
10
6012201011
นายจารุกิตติ์ กลิ่นหอม 
11
6012201013
นายณัฐพล พงษ์ประมูล 
12
6012201014
นายธนพล แย้มบัว 
13
6012201015
นายปริชญ์ เพ็งคุ้ม 
14
6012201017
นายภควัต โตเอี่ยม 
15
6012201018
นายภิเษก มากงาม 
16
6012201020
นายศุกร์ชัย ชัยภูมิ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................