มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012201002
นางสาวนภัสกร สงคุ้ม 
2
6012201004
นางสาวน้ำเพชร ชื่นบุญชู 
3
6012201007
นางสาววรรณา เดชแพร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................