มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412273001
นางสาวกนกวรรณ ฟูเตป 
2
6412273002
นางสาวกนกวรรณ สาระจันทร์ 
3
6412273004
นางสาวกันยา แช่มช้อย 
4
6412273005
นางสาวจันจิรา อินทร์แตง 
5
6412273006
นางสาวจิตตา บางยิ้ม 
6
6412273007
นางสาวฐิติพร เลาวกุล 
7
6412273008
นางสาวณัฐชา ใสสะรัง 
8
6412273009
นางสาวณัฐธิดา สอสุดใจ 
9
6412273010
นางสาวณัฐพร กุลสอนนาน 
10
6412273011
นางสาวนริศรา บุญเรียบ 
11
6412273014
นางสาวปิยวรรณ ปิ่นอินทร์ 
12
6412273016
นางสาวผริตา บุญตาม 
13
6412273019
นางสาวภาสินี ชานุวัตร 
14
6412273020
นางสาวณัฏฐ์นราพัทธ์ อุ่นจิตร 
15
6412273022
นางสาววันวิสา คำพาอินทร์ 
16
6412273023
นางสาวสิรีธร ก่อวงษ์ 
17
6412273024
นางสาวสุนันทา จิ๋วกร่าง 
18
6412273025
นางสาวสุนิตา อ่อมฤทธิ์ 
19
6412273026
นางสาวสุพรรณณี ประสิทธิกร 
20
6412273028
นางสาวอภิษฎา พรมภักดี 
21
6412273029
นางสาวอรนุช ใจกรุณา 
22
6412273030
นางสาวอริสรา จำศิล 
23
6412273031
นางสาวอุไรวรรณ แจ่มทองหลาง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................