มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 3
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012242085
นางสาวกรรณิกา อ่องไพฑูรย์ 
2
6012242086
นางสาวกัญญารัตน์ แผ่ทอง 
3
6012242087
นางสาวคณิตา คงเฟื่อง 
4
6012242088
นางสาวจีราภรณ์ พิมพ์เสนา 
5
6012242089
นางสาวชลลดา สีหะวงษ์ 
6
6012242090
นางสาวชุติมา ผองคำ 
7
6012242091
นางสาวณัชชา คล้ายแก้ว 
8
6012242092
นางสาวณัฐธิดา พงศ์พิทัศน์ 
9
6012242094
นางสาวทติยา แคล้วคล่อง 
10
6012242097
นางสาวบุษกร มีสุวรรณ 
11
6012242098
นางสาวเบญญาภา กริชนอก 
12
6012242099
นางสาวปพิมพร อินธิรถ 
13
6012242100
นางสาวปิยะนุช เก้าพันกร 
14
6012242101
นางสาวพนารัตน์ ไรยวงค์ 
15
6012242102
นางสาวพรพิมล ศรีแก้ว 
16
6012242104
นางสาวภารวี อ๊อดทรัพย์ 
17
6012242105
นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์ภา 
18
6012242106
นางสาวรุ่งทรัพย์ โอชาเลิศ 
19
6012242107
นางสาวลัลนา แกล้วกล้า 
20
6012242108
นางสาววรรณภา เปียสมุทร 
21
6012242111
นางสาววิลาสินี อ้นจันทึก 
22
6012242112
นางสาวศศิวิมล ดารา 
23
6012242114
นางสาวสิรินทิพย์ ทวยเที่ยง 
24
6012242115
นางสาวสิรินภรณ์ เนตรแสงสี 
25
6012242117
นางสาวอทิตยา สระทองแว่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 3
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012242119
นางสาวอรวรรณ น้อยแก้ว 
27
6012242134
นางสาวจินดารัตน์ แหวนพรม 
28
6012242135
นางสาวชลธิชา ศรีคำทา 
29
6012242136
นางสาวปนัดดา บานเย็น 
30
6012242137
นางสาววันทนา จันทร์สำเภา 
31
6012242138
นางสาวสตรีรัตน์ เชวงวทัญญู 
32
6012242139
นายพัชระ มะลานวน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................