มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 3
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012242105
นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์ภา 
2
6012242115
นางสาวสิรินภรณ์ เนตรแสงสี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................