มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212260001
นางสาวชญาณี ถิ่นตระกูล 
2
6212260003
นางสาวนิชญา ทับตา 
3
6212260004
นางสาวพิชชาอร กุลวงษ์ 
4
6212260005
นางสาวมณฑิตา ศรีอ่อนนุช 
5
6212260006
นางสาวมุธิตา ตั้งเจตสกาว 
6
6212260008
นางสาวอรุณี พุทธา 
7
6212260009
นางสาวอารตี สายอุ่นใจ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................