มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 4
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512254079
นายพีรพัฒน์ เจริญสุข 
2
6512254121
นางสาวขนิษฐา ดวงพิชัย 
3
6512254122
นางสาวจันทรรัตน์ ดีสม 
4
6512254123
นางสาวจินดาวรรณ ท่อมลิต 
5
6512254124
นางสาวช่อทิพย์ ชัยบูรณ์ 
6
6512254125
นางสาวญาณิศา ลืออ้าย 
7
6512254126
นางสาวญาณี สุขปาน 
8
6512254127
นางสาวญานิกา พ่วงชาวนา 
9
6512254128
นางสาวณชพร จันทร์สงคราม 
10
6512254129
นางสาวณัฎฐณิชา สิงห์ทอง 
11
6512254130
นางสาวณัฐกานต์ เรืองวงษ์ 
12
6512254131
นางสาวณัฐชา พื่งโพธิ์สภ 
13
6512254132
นางสาวณัฐภัทร พิลึก 
14
6512254133
นางสาวณัฐรัตน์ แสงสุวรรณ์ 
15
6512254134
นางสาวธนภรณ์ เต้นผม 
16
6512254135
นางสาวธิดารัตน์ บุญกะจร 
17
6512254136
นางสาวนรินทร์ธิดา หอมหวล 
18
6512254137
นางสาวนฤภร ทองอยู่ 
19
6512254138
นางสาวปฏิภรณ์ ศรอยู่ 
20
6512254139
นางสาวปนัดดา วิชาดี 
21
6512254140
นางสาวปรายฟ้า เสงี่ยมแก้ว 
22
6512254141
นางสาวปวริสา ทับอินทร์ 
23
6512254142
นางสาวพุธิตา เปี่ยมมนัส 
24
6512254144
นางสาวมณีรัตน์ นัยนิตย์ 
25
6512254145
นางสาวนาราภัทร คำศรีแก้ว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 4
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512254146
นางสาวมุทิตา พิชิตโชคพนา 
27
6512254147
นางสาวรวิภา ประทุมเม 
28
6512254148
นางสาววรดา มะยุโรวาส 
29
6512254149
นางสาววราภรณ์ รัตนเพชร 
30
6512254150
นางสาววริญาภรณ์ วงษ์นุช 
31
6512254151
นางสาวศิริภรณ์ เอี่ยมกำแหง 
32
6512254152
นางสาวสุภัสสร เชื้อชาติ 
33
6512254153
นางสาวอนัญลักษณ์ ปะนามะโก 
34
6512254154
นางสาวอภิญญา ศรีแจ่มดี 
35
6512254155
นางสาวอาภัสรา ธงอาสา 
36
6512254156
นางสาวเอมนิกา ประเสริฐผล 
37
6512254157
นายจิรประวัติ นันใจ 
38
6512254158
นายวริศ นุชสำเนียง 
39
6512254159
นายสุวิจักขณ์ มฤทธิ์ดา 
40
6512254160
นายชรินทร์ นาคชื่น 
41
6512254200
นางสาวภัทราพร ภูคำใบ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................