มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีระบบเกษตร กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512275004
นางสาวสิรินทรา มีโถ 
2
6512275006
นายกมลดนัย จิตรรอด 
3
6512275008
นายณัชพล อ๊อดพันธ์ 
4
6512275009
นายทองพิทักษ์ อุตมะพงศ์ 
5
6512275010
นายนิรนธร วรรณกุล 
6
6512275011
นายนุชา พาหา 
7
6512275013
นายพรหมพิพัฒน์ พรมฟู 
8
6512275014
นายพฤฒิพงศ์ น้อยกา 
9
6512275015
นายพัทรพล บุญแจ่ม 
10
6512275016
นายพิพัฒน์ ดวงชื่น 
11
6512275017
นายภูวดล ชื่นแสงมอญ 
12
6512275018
นายอริญชัย สาลี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................