มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 25/09
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6435622010
นางสาวเฉลิมพร คำดี 
2
6435622011
นางสาวนรินทร สุขคำ 
3
6435622013
นางสาวเบญจพร เกิดไทย 
4
6435622015
นางสาวปริชาติ เทวิละ 
5
6435622023
นายกุลบุตร จินันทุยา 
6
6435622024
นายขจรศักดิ์ หงษ์สิบเจ็ด 
7
6435622027
นายตรรกย แซ่อึ้ง 
8
6435622029
สิบเอกธีรภัทร์ ลอยพงษ์ศรี 
9
6435622033
นายสรณ์ สรณตรัยสถิต 
10
6435622037
นางสาวยุวดี เจริญแพทย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................