มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 3
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812412106
นางสาวเบญจรัตน์ มีมุข 
2
5812412111
นางสาวรุ่งทิพย์ ภัทรรังษี 
3
5812412120
นางสาวอุมาพร นาคเกตุ 
4
5812412132
นายวงศธร ศรีลอง 
5
5812412141
นายอิสม์เรศ ประสงค์ศักดิ์ 
6
5812412142
นายเอกภพ ภักดีมี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................