มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาจีน กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6112416008
นางสาวจุฑาบงกช ทิพย์คุณ 
2
6112416034
นางสาวสุชานันท์ นาคขํา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................