มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812210004
นางสาวสุภาพร เดชแฟง 
2
5812210005
นายกฤตกร มูลการณ์ 
3
5812210014
นายภัทรพล คำสกล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................