มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312418048
นางสาวธรรญชนก ทับกฤษ 
2
6312418064
นางสาวศศิกานต์ ขลิบเอม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................