มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312418039
นางสาวกัญญารัตน์ น้อยขวัญ 
2
6312418040
นางสาวกิตติมา ดอยจรัสฟ้า 
3
6312418041
นางสาวกิตติยา นิลจง 
4
6312418042
นางสาวกุลธิดา ขอพลกลาง 
5
6312418043
นางสาวเกวลิน ทองยิ้ม 
6
6312418044
นางสาวเกษสุวรรณ์ กันจอน 
7
6312418046
นางสาวญาณี สายเสือ 
8
6312418047
นางสาวฐิตาภรณ์ ไชยวงค์ 
9
6312418048
นางสาวธรรญชนก ทับกฤษ 
10
6312418049
นางสาวธัญชนก จุมพรม 
11
6312418050
นางสาวธัญทิพย์ จันทร์พรหมมา 
12
6312418051
นางสาวนภัสกร หนูแก้ว 
13
6312418052
นางสาวนฤมล เปรมบุญ 
14
6312418053
นางสาวนิสรา เจริญรอบ 
15
6312418054
นางสาวเบญจรัตน์ บัวทอง 
16
6312418055
นางสาวประกายเพ็ชร ประกอบธรรม 
17
6312418056
นางสาวประวีณา กลั่นนุช 
18
6312418057
นางสาวพัณณิตา อ่อนเย็น 
19
6312418058
นางสาวศกลวรรณ เหมยคำ 
20
6312418059
นางสาวภัชญาภรณ์ จุ่มไฝ 
21
6312418060
นางสาวมาริษา ระบอบ 
22
6312418061
นางสาวลำเพย หนูชาวนา 
23
6312418062
นางสาววรารัตน์ เป้รอด 
24
6312418063
นางสาววศิกานต์ ศาลาดิน 
25
6312418064
นางสาวศศิกานต์ ขลิบเอม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6312418066
นางสาวศุภสุตา บัวคำศรี 
27
6312418067
นางสาวสิริกาญจน์ สินประเสริฐ 
28
6312418068
นางสาวสุกัญญา กาหลง 
29
6312418069
นางสาวสุไพรรัตน์ พุ่มทอง 
30
6312418070
นางสาวอภิรัตน์ กุลผึ้ง 
31
6312418071
นางสาวอารียา ปรางทับทิม 
32
6312418072
นายจตุพงษ์ เกตุศรี 
33
6312418073
นายชาญธนศักดิ์ เพ็งหล่อ 
34
6312418074
นายณัฐพล พันจันดี 
35
6312418075
นายธนกฤต เพชรรอบ 
36
6312418076
นายพีรพล มังษาอุดม 
37
6312418078
นางสาวพรไพลิน ประทามะโก 
38
6312418079
นายบรรณวิทิต วงค์อนุ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................