มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่ม 2
ระดับ เทคโนโลยีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912244042
นางสาวธัญญาเนตร คำวงษ์วาลย์ 
2
5912244044
นางสาวมัลลิกา แก่นจันทร์ 
3
5912244058
นายดำรงศักดิ์ บำรุงคีรี 
4
5912244059
นายธนาธิป ขำชัยภูมิ 
5
5912244072
นางสาวพิมพ์วิภา สังฆโต 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................