มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 3
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5715602017
นางสาวพิมพ์นิภา บุญแจ่ม 
2
5715602039
นางสาวอัจฉราพร พรมเกษา 
3
5715602040
นางสาวอัญชลีพร อิ่มชม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................