มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612274001
นางสาวจุฑารัตน์ ขุนทอง 
2
6612274002
นางสาวจุฑารัตน์ โคกทอง 
3
6612274003
นางสาวชลดา ทับเชียงทอง 
4
6612274005
นางสาวพรปวีณ์ ชนะบดี 
5
6612274006
นางสาวพรมลดา ศิริอ่อน 
6
6612274007
นางสาวพัทรนันต์ รักแจ้ง 
7
6612274008
นางสาวมยุรินทร์ คชมิตร 
8
6612274009
นางสาวมลฑิตา เสือคล้าย 
9
6612274010
นางสาวยะนะธิดา วงศ์ทองเหลือ 
10
6612274011
นางสาวรุ้งลาวัณย์ คำสวรรค์ 
11
6612274012
นางสาววัชรากร ศรีลอง 
12
6612274013
นางสาวสิริวิมล เอี่ยมเชย 
13
6612274015
นางสาวอรปรียา ทาคำ 
14
6612274016
นางสาวอรรถจนาพร แสงนาค 
15
6612274019
นายชัชวาล ใจวุฒิ 
16
6612274021
นายโชคชัย กลัดบุบผา 
17
6612274023
นายเทพบุตร มงคลประเสริฐ 
18
6612274024
นายธนาธร เทศธรรม 
19
6612274025
นายธวัชชัย แนมบาง 
20
6612274026
นายธีรเดช ภิรมย์โต 
21
6612274027
นายธีระพัฒน์ พุ่มโพธิ์ทอง 
22
6612274029
นายภูธเนศร์ สามารถ 
23
6612274031
นายศราวุฒิ แนมบาง 
24
6612274032
นายสันติภาพ ต่ายฝอย 
25
6612274033
นายสิธฐ์ฒิพงษ์ ภาโส 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612274034
นายสุวรรณ บานนคร 
27
6612274035
นายอธิวัฒน์ ศรศรี 
28
6612274036
นายอภินันทน์ เดือนเพ็ญ 
29
6612274037
นายอิสระ มั่นใจ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................