มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412407006
นางสาวนิภาภัตร์ นุชเทียน 
2
6412407027
นายวุฒิชัย ชื่นเพียร 
3
6412407032
นางสาวชลธิชา คำนึงครวญ 
4
6412407033
นางสาวชลธิชา ตะไรพรม 
5
6412407034
นางสาวชลธิชา สงนา 
6
6412407036
นางสาวณิชาภัทร โอ๊ดฟู 
7
6412407037
นางสาวนิตยา พุ่มพวง 
8
6412407038
นางสาวพรธิภา อินสอน 
9
6412407039
นางสาวพัชราภรณ์ คำสอน 
10
6412407040
นางสาวพัชราภรณ์ มาจาด 
11
6412407041
นางสาวเยาวพา เนียมแก้ว 
12
6412407042
นางสาววรรณิศา โตปิติ 
13
6412407044
นางสาววราภรณ์ พิลึก 
14
6412407045
นางสาวศศิกานต์ คำดำ 
15
6412407046
นางสาวสริตา อินทร์สวาท 
16
6412407047
นายกฤษณพงษ์ ประนิสอน 
17
6412407048
นายกิตติยศ การะภักดี 
18
6412407051
นายณัฐวุฒิ กองภู่คำ 
19
6412407052
นายณัฐวุฒิ เฟื่องจร 
20
6412407053
นายธนภัทร ทาบทองเรือง 
21
6412407054
นายธนภัทร เปรมใจ 
22
6412407055
นายนฤพัทธ์ น้อยสมวงษ์ 
23
6412407057
นายรณชิต ด่างพล้อย 
24
6412407059
นายเกียรติศักดิ์ สภักดี 
25
6412407060
นางสาวศิริกาญดา รักขันทอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6412407061
นายวิทวัส วงษ์ศิลา 
27
6412407062
นางสาวกานต์ธิดา ทิพย์ประโสด 
28
6412407063
นางสาววิชชุลดา แซ่ผ่าน 
29
6412407064
นางสาวกิตติยา เฉลิมพันธุ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................