มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512602001
นางสาวกนกวรรณ อนันตะ 
2
6512602003
นางสาวกาญจนศิริ ว่องวงศ์ไพศาล 
3
6512602004
นางสาวกุลสินี จันทร์หอม 
4
6512602005
นางสาวจารุวรรณ ยอดกันทา 
5
6512602006
นางสาวจีรนันท์ ทองหล่อง 
6
6512602007
นางสาวจุฑามาศ หมอกเมฆ 
7
6512602008
นางสาวชาลิสา เกตุอุ๊ด 
8
6512602009
นางสาวฐิติมา ทิมแย้ม 
9
6512602010
นางสาวนฤมล ฐานบำรุง 
10
6512602011
นางสาวพลอยชมพู กลิ่นสวรรค์ 
11
6512602012
นางสาวพัชรินทร์ เปียมี 
12
6512602013
นางสาวภัทรพร ผ่องแผ้ว 
13
6512602014
นางสาวภัทราภรณ์ หูตาชัย 
14
6512602015
นางสาวลลิต์ภัทร ตันเยี่ยน 
15
6512602016
นางสาววนัสนันท์ เลิกเลี่ยม 
16
6512602017
นางสาววรรณกานต์ ข้อชาวนา 
17
6512602018
นางสาววรรณิดา เงินเชื้อ 
18
6512602019
นางสาวศิริพร นุ่มเกลี้ยง 
19
6512602021
นางสาวสุจิรานันท์ นิระพงษ์ 
20
6512602022
นางสาวสุดารัตน์ ปัตตะชารี 
21
6512602024
นางสาวอติพร ขุนโต 
22
6512602025
นางสาวอารยา แซ่ฮุ่น 
23
6512602026
นายชนานันท์ ทองทา 
24
6512602027
นายณัฐดนัย น้ำคำ 
25
6512602028
นายณัฐภัทร ช่องท้วม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512602029
นายณัฐวุฒิ กะนะ 
27
6512602030
นายธนวัฒน์ หลิมประเสริฐ 
28
6512602033
นายภูรินทร์ โพธิ์ทอง 
29
6512602035
นายวรวิทย์ คงทอง 
30
6512602038
นายอลงกรณ์ ชมภู่ 
31
6512602120
นายพรชนะ มาพลาย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................