มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา จุลชีววิทยา กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612212001
นางสาวจุไรรัตน์ สุขุมนัย 
2
6612212002
นางสาวฉัตรชนก จ๋อมคำ 
3
6612212004
นางสาวณัฐกานต์ สุขเจริญ 
4
6612212005
นางสาวธนพร ยอดขำ 
5
6612212006
นางสาวธนาภา ศรีเดช 
6
6612212008
นางสาวนฤมล เพชรประกอบ 
7
6612212009
นางสาวปิยะธิดา แก้วหร่าย 
8
6612212011
นางสาววนิดา พรมโน 
9
6612212012
นางสาวศุภรัตน์ หลีอินทร์ 
10
6612212013
นางสาวสุนิตา บัวทอง 
11
6612212014
นางสาวสุภาวัลย์ สว่างจิต 
12
6612212015
นางสาวสุลาวัลย์ จันทองคำ 
13
6612212016
นางสาวอริศรา อยู่สบาย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................