มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012612001
นางสาวกัญญาภัทร มาดกาด 
2
6012612002
นางสาวจินตปาตรี ทองหมื่นสี 
3
6012612003
นางสาวชนากานต์ กลางวงษ์ 
4
6012612004
นางสาวณัฐวดี อุดมมังคลานนท์ 
5
6012612006
นางสาวบุษกร เส็งวัฒน์ 
6
6012612007
นางสาวปิยธิดา หลวงแสน 
7
6012612008
นางสาวพรวิภา น้ำวน 
8
6012612009
นางสาวพัฒน์นิตา เจริญกิตยาพงศ์ 
9
6012612011
นางสาวศันสนีย์ ชัยทะมาท 
10
6012612013
นางสาวสาธิยา สุขอินทร์ 
11
6012612015
นางสาวสิริกร เจนจบ 
12
6012612016
นางสาวอุบลวรรณ โพธิ์ดี 
13
6012612017
นายเกริกพล แก้วทุ่ง 
14
6012612018
นายจารุกิตติ์ แท่นทอง 
15
6012612019
นายจิรพนธ์ บุญเกิด 
16
6012612022
นายณฐนน โตสินฐาธร 
17
6012612023
นายณัฐกรณ์ เคลือบแก้ว 
18
6012612024
นายณัฐวุฒิ เวสารัตน์ 
19
6012612025
นายถิรายุ สนั่นนาม 
20
6012612027
นายธนโชติ ดิเรกผล 
21
6012612028
นายธนภัทร เหมือนมี 
22
6012612029
นายธนวิช สดศรี 
23
6012612030
นายธนาธิป ลี้ชัยมงคล 
24
6012612031
นายธัญญา เมืองชาวนา 
25
6012612033
นายภากร ประวัณโต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012612034
นายวงศธร ใจทน 
27
6012612035
นายวิภูสนะ กินเมือง 
28
6012612036
นายวุฒิชัย อินยมณี 
29
6012612037
นายศตวรรษ สุขประเสริฐ 
30
6012612038
นายศุภณัช กลิ้งเพชร 
31
6012612039
นายสรวิชญ์ วงษาสนธิ์ 
32
6012612040
นายอนุศักดิ์ จันทร์จำรัส 
33
6012612041
นายอภิสิทธิ์ จุตตะโน 
34
6012612043
นายอัตพร อุ้ยตา 
35
6012612044
นายเอกสิทธิ์ เลิศนุช 
36
6012612055
นางสาวสิริกร สายหยุด 
37
6012612072
นายธันยากร อินสอาด 
38
6012612085
นายพศวัต ไกรกิจราษฎร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................