มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการประยุกต์ แผน ก2
ระดับ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6267605001
นางสาวรักษิตา ดีอ่ำ 
2
6267605003
นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู 
3
6267605004
นางสาวเกตน์สิรี ศรีภูธร 
4
6267605005
นางสาวนิภาวรรณ ดิษฐจันทร์ 
5
6267605006
นางสาวพรกนก เพลินสุข 
6
6267605007
นางสาวพิชญา วัฒนกสิวิชช์ 
7
6267605008
นางสาวศศิวิมล ขำโอด 
8
6267605009
นางสาวพณณกร กระบวนศรี 
9
6267605010
นางสาววรวลัญช์ กรองทอง 
10
6267605011
นายคัมภีวัฒน์ คำถาเครือ 
11
6267605012
นายณฐพัฒน์ มั่งชม 
12
6267605014
นายอดุลย์ ชาญศึก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................