มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต กลุ่ม 3
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6415615002
นางสาวกนกรัตน์ เคนพละ 
2
6415615014
นางสาวณัฐธิดา กันทา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................