มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เซรามิกส์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812215001
นางสาวกัญจนา อู่โภคิน 
2
5812215008
นายกฤษณะ ไร่พุทธา 
3
5812215009
นายจักรกฤษณ์ ห้อยสุข 
4
5812215014
นายวีรพงษ์ บัวเผื่อน 
5
5812215018
นายดำรงค์ศักดิ์ บำรุงคีรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................