มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5612612001
นางสาวกชกร จันทร์ทรง 
2
5612612009
นางสาวชนกชนม์ ไชยวัฒนา 
3
5612612011
นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์โม้ 
4
5612612013
นางสาวปรารถนา สังเกตุ 
5
5612612018
นางสาวภูสุดา หุ่นทอง 
6
5612612024
นางสาววิรดา อิ่มกระจ่าง 
7
5612612027
นางสาวอรอนงค์ โสพรม 
8
5612612029
นายกษิดิศ น้อยตา 
9
5612612035
นายนัฐพงษ์ เทียมเพ็ง 
10
5612612050
นายอภิโชค ตันติรัตนพงศ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................