มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การประถมศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412125001
นางสาวกัญญ์วรา เกตุสาคร 
2
6412125002
นางสาวกัญญาณัฐ คำแก่ 
3
6412125003
นางสาวกุลดา ยะคำ 
4
6412125004
นางสาวจรัสแสง สนประเสริฐ 
5
6412125005
นางสาวจิตรานุช บุญเรือง 
6
6412125006
นางสาวจุฑามณี ทองสว่างกิจ 
7
6412125007
นางสาวชนัญชิดา ทองราช 
8
6412125008
นางสาวชนิดา ขวัญล้อม 
9
6412125009
นางสาวชินันพร อักขระ 
10
6412125010
นางสาวณิตา ถ้วยงาม 
11
6412125011
นางสาวดารารมณ์ ใจปิง 
12
6412125012
นางสาวทิพรัตน์ แคว้งใจ 
13
6412125013
นางสาวธิดา ต้นน้ำลำธาร 
14
6412125014
นางสาวนันทนัชชา พวงศรี 
15
6412125015
นางสาวบังอร มันตาธรรม 
16
6412125016
นางสาวเบญจวรรณ อิทธิยศ 
17
6412125017
นางสาวมนัสนันท์ เดชมา 
18
6412125018
นางสาวมยุริญ วงศ์ชนิตว์กุล 
19
6412125019
นางสาวศุภิกา มาคูณ 
20
6412125020
นางสาวสายสุดา ปีแจะ 
21
6412125021
นางสาวสุจิณ แซ่ลี 
22
6412125022
นางสาวหทัยภัทร แป้นเมือง 
23
6412125023
นางสาวอัญชริกา เเซ่ลี 
24
6412125024
นายชัยมงคล พรมดี 
25
6412125025
นายชัยวัฒน์ จูเที่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การประถมศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6412125026
นายณัฐพล แซ่โซ้ง 
27
6412125027
นายดนุนันท์ ขวานใส 
28
6412125028
นายเดชดนัย วทันย์พนากุล 
29
6412125029
นายนัทธพงศ์ สิงหล้า 
30
6412125030
นายปุณกรรณ์ วงค์เถื่อน 
31
6412125031
นายอภิเชษฐ์ ทองสุข 
32
6412125039
นางสาวณัฐพร วงษ์อำนาจ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................