มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการประยุกต์ แผน ก.
ระดับ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5967605001
นางสาวสุดารัตน์ จันทร์จับ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................