มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912412047
นางสาวเกศรินทร์ วงศ์เครือ 
2
5912412050
นางสาวณัฐชา ธิดา 
3
5912412052
นางสาวธัญญาลักษณ์ จันเครือเกิด 
4
5912412058
นางสาวมาริสา ปั้นสุข 
5
5912412059
นางสาวมิณธิรา พริกนาค 
6
5912412060
นางสาวรัญชนา นนทมาลย์ 
7
5912412064
นางสาวศิรามณี หย่อนดี 
8
5912412066
นางสาวสุดารัตน์ กิ่งทอง 
9
5912412070
นางสาวอิชญา พุ่มตุ๊บ 
10
5912412074
นายโชคชัย สมศรี 
11
5912412076
นายไตรภพ เพ็งนุ่ม 
12
5912412083
นายวิโรจน์ มีกลิ่น 
13
5912412090
นายอติวิชญ์ ถาวรวงศ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................