มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 18/42
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5732602043
นายสรายุทธ สังข์ทอง 
2
5732602047
นางสาวกุสุมา ชุ่มเย็น 
3
5732602049
นางสาวจุฑามาศ สว่างวงค์ 
4
5732602051
นางสาวนิรมล อินตะมะ 
5
5732602057
นางสาวพิชยา สิทธารถ 
6
5732602058
นางสาวรุ่งทิพย์ ดายี่ 
7
5732602069
นางสาวอัจฉรา อุณากรณ์ 
8
5732602070
นายกิตติศักดิ์ ศรีภิรมย์ 
9
5732602073
นายชูเกียรติ มิ่งขวัญ 
10
5732602076
นายพนมยงค์ เสนานุช 
11
5732602078
นายวัจน์กร ชลวิสุทธิ์ 
12
5732602083
นายสุรสีห์ สุวรรณหาญ 
13
5732602089
นายศุภกร พยาชม 
14
5732602101
นางสาวกัญสพัฒน์ มหัทธนปิยะจินดา 
15
5732602117
นางสาววารุณี วิวัฒนภักดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................