มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา แผน ก.
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5967122001
นางสาวกนิษฐชาต มะเดื่อ 
2
5967122002
นางสาวกัญญ์ณณัฐ เฮ้าปาน 
3
5967122007
นางสาววรรณทิพย์ เนียมประเสริฐ 
4
5967122010
นายธนเดช ศักดิ์สุวรรณ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................