มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา แผน ก.
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5967122001
นางสาวกนิษฐชาต มะเดื่อ 
2
5967122002
นางสาวกัญญ์ณณัฐ เฮ้าปาน 
3
5967122003
นางสาวจิราภรณ์ มีเรือง 
4
5967122004
นางสาวนันทพร ดอนจันทร์เขียว 
5
5967122005
นางสาวเบญจพร ทองนวม 
6
5967122007
นางสาววรรณทิพย์ เนียมประเสริฐ 
7
5967122008
นางวัลลี ศักดิ์สุวรรณ 
8
5967122009
นางสาวอนุธิดา เดชแฟง 
9
5967122010
นายธนเดช ศักดิ์สุวรรณ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................