มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ 17/35
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5632412002
นางสาวกมลชนก โกมลเสน 
2
5632412003
นางสาวจารุวรรณ จันทร์พะโยม 
3
5632412004
นางสาวจิตราพร กรรณิกา 
4
5632412005
นางสาวจิราวรรณ วงศ์ยะ 
5
5632412006
นางชนทิชา พวงผกา 
6
5632412007
นางสาวณัฐธิดา อินหนู 
7
5632412008
นางสาวพรพิมล ชุมเสือ 
8
5632412012
สิบตรีกรกฎ บุญยืน 
9
5632412014
นายจักรพิชญ์ นุปาน 
10
5632412018
นายตะวัน พิลึก 
11
5632412019
สิบโททักษ์ดนัย จันทร์เกษม 
12
5632412020
นายธัญเทพ อยู่สวัสดิ์ 
13
5632412021
นายนฤพนธ์ พึ่งประดิษฐ์ 
14
5632412022
นายปฏิภาณ แดงแสงทอง 
15
5632412023
นายพิพัฒน์ อาษาสนา 
16
5632412024
นายพีรเชฏฐ สีแตง 
17
5632412026
นายมารุต กลมาศ 
18
5632412027
นายโยธิน ยศตุ้ย 
19
5632412029
นายวศิน ทองทัพ 
20
5632412031
สิบตรีศักดา จักษุศรี 
21
5632412032
ดาบตำรวจศักดิ์ชาย สมควร 
22
5632412033
สิบตรีศิรวิทย์ ซาวแก้ว 
23
5632412035
นายศุภณัฐ จันทคุปต์ 
24
5632412036
นายสันติภาพ หุมอาจ 
25
5632412037
นายสุทธิรักษ์ คมขำหนัก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ 17/35
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
5632412038
นายสุเมธ สินธุ์จำปาศักดิ์ 
27
5632412039
นายอาทิตย์ พึ่งประดิษฐ์ 
28
5632412051
สิบตรีสุวิจักขณ์ เฟื่องปรางค์ 
29
5632412052
นายจักร์พงษ์ หมีไพรพฤกษ์ 
30
5632412053
สิบเอกทวีชัย ร่วนลอย 
31
5632412055
สิบโทนพพร ปาลิวนิช 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................