มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412224001
นางสาวกมลวรรณ บุญโต 
2
6412224002
นางสาวนารีรัตน์ กีเรียง 
3
6412224003
นางสาวประกายมุข วิชิต 
4
6412224004
นางสาวภัทรสุดา สิงห์สถิตย์ 
5
6412224005
นางสาวรัตนาภรณ์ แสงทอง 
6
6412224006
นางสาววาสนา ใจแสง 
7
6412224007
นางสาวอนันพร แสงปัญญา 
8
6412224009
นายกฤษณ มีดี 
9
6412224010
นายกึกก้อง ไมลา 
10
6412224011
นายเขษมศักดิ์ เสวิสิทธิ 
11
6412224013
นายเฉลิมรัฐ เฮงสหัศวรรษ 
12
6412224014
นายณัฐพงษ์ ขิงทองหอม 
13
6412224015
นายณัฐพล บุญมี 
14
6412224017
นายทศพล อินทนนท์ 
15
6412224018
นายธนกฤต สายโสภา 
16
6412224019
นายธิชานนท์ สาดคำ 
17
6412224020
นายนรุตม์ชัย ทิพย์มี 
18
6412224021
นายภัทรดนัย หอมจันทร์ 
19
6412224022
นายรัศมิ์วัต มีเพชร 
20
6412224023
นายศรัณย์ บุญผ่อง 
21
6412224024
นายสมัชญ์ เทพประมวล 
22
6412224025
นายอภิวิชญ์ ปรางโท้ 
23
6412224027
นายอรรณพ สุดไทย 
24
6412224029
นายอุดมพงษ์ ปิ่นทอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................