มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การวิจัยและประเมินทางการศึกษา แผน ก2
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6267124001
นางสาวณธีร์รัตน์ เมฆสิงห์ 
2
6267124002
นางสาววนัสนันท์ เกษประสิทธิ์ 
3
6267124003
นายณัฐพล ปะละใจ 
4
6267124004
นายนิวัฒ บัวติ๊บ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................