มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น กลุ่ม 2
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512405057
นางสาวสุภัทรพิชญา บัวลา 
2
6512405058
นางสาวจิดาภา แสนจันทร์ 
3
6512405059
นางสาวชนัญชิดา เถื่อนคำ 
4
6512405060
นางสาวญาณิศา บุตรแก้ว 
5
6512405062
นางสาวณัฐทิชา จันมีเทศ 
6
6512405063
นางสาวณัฐสุดา เพียรประสม 
7
6512405064
นางสาวดาราวรรณ แผ่ทอง 
8
6512405065
นางสาวธรรมสิริ เกษมี 
9
6512405066
นางสาวธิดารัตน์ บุญทา 
10
6512405067
นางสาวนัทธกานต์ อินทรสุข 
11
6512405069
นางสาวประภัสสร รัศมี 
12
6512405070
นางสาวปวรา รัตนชื่น 
13
6512405071
นางสาวปิยะดา ศรีวิลัยรัตน์ 
14
6512405072
นางสาวพรพรหม พรหมรักษา 
15
6512405073
นางสาวพัตรพิมล จันทร์วิไร 
16
6512405074
นางสาวพิมลวรรณ เถื่อนชนะ 
17
6512405075
นางสาวพีรดา สิทธิ์สันเทียะ 
18
6512405076
นางสาวภันทิรา ตุ้มสังข์ 
19
6512405078
นางสาวมัณฑนา หลวงฤทธิ์ 
20
6512405079
นางสาวโยษิตา ดอนไพรเมือง 
21
6512405080
นางสาววรัญญา ท้องฟ้า 
22
6512405081
นางสาววลีวรรณ ศรีไพโรจน์ 
23
6512405082
นางสาวศรัณย์พร แก้วคำใสย์ 
24
6512405084
นางสาวศิริลักษณ์ มากทรัพย์ 
25
6512405085
นางสาวศุลีพร บุญมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น กลุ่ม 2
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512405086
นางสาวสุกฤตา บุญเม่น 
27
6512405087
นางสาวสุกัญญา คำแก้ว 
28
6512405088
นางสาวสุดารัตน์ ศรีเนตร 
29
6512405089
นางสาวสุดารัตน์ สรณะรา 
30
6512405090
นางสาวสุตาภัทร นวสุจินดา 
31
6512405091
นางสาวอภินันท์ วินากรณ์ 
32
6512405092
นางสาวอรนันท์ ท้าวเจริญ 
33
6512405093
นายกิตติ ดีหมี 
34
6512405094
นายกิตติพงษ์ โทลักษณ์ 
35
6512405095
นายณภัทพงศ์ พิมเสน 
36
6512405096
นายณัฐวัฒน์ ดีขุนทด 
37
6512405098
นายทยุต มุกดาลอย 
38
6512405099
นายธนชัย ภู่รพ 
39
6512405100
นายธนวัฒน์ วังลอยชาย 
40
6512405101
นายธนวัฒน์ สิงหนาท 
41
6512405102
นายธนะรัฐ สมัครรบ 
42
6512405103
นายธนากร พินิจวงศ์ 
43
6512405104
นายธาราดล ศรีอำไพ 
44
6512405105
นายธีรภัทร์ แสงอ่วม 
45
6512405106
นายพงศธร บุญเหลือ 
46
6512405107
นายภูบดินทร์ อินทร์ภู่ 
47
6512405109
นายวงศกร สมเนตร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................