มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 3
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512614010
นางสาวรชชนก เหลืองทอง 
2
6512614023
นายธัญพัฒน์ เอี่ยมรักษา 
3
6512614043
นางสาวภัทรวดี บุญอ่ำ 
4
6512614066
นางสาวกนกวรรณ อาบสุวรรณ์ 
5
6512614067
นางสาวชลธิชา นวนหมวก 
6
6512614070
นางสาวธนันญา ขวัญเพ็ชร 
7
6512614072
นางสาวบัญจรัตน์ บุญชู 
8
6512614073
นางสาวบุษกร โสภา 
9
6512614076
นางสาวสิรามล ฤทธิโชติ 
10
6512614078
นางสาวสุพัตรา เสมน้อย 
11
6512614079
นางสาวสุพัตรา เสริมทองหลาง 
12
6512614080
นางสาวอรวรรณ องอาจ 
13
6512614082
นายทักษิณ มากวงค์ 
14
6512614084
นายธนัท มั่นคง 
15
6512614086
นายปัตพงษ์ เขตสถาน 
16
6512614087
นายพัทธพล อ่อนขจร 
17
6512614088
นายพิทักษ์พล อุ่นไพร 
18
6512614089
นายพีรพันธ์ นาคน้อย 
19
6512614090
นายภัทรพล สุวรรณ 
20
6512614091
นายภาณุพงษ์ ชมภูอาจ 
21
6512614092
นายวันชัย พันคง 
22
6512614093
นายศรณ์รังสรรค์ มั่นเหล็ก 
23
6512614095
นายสุธาภัทร ชาตินุช 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................