มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412201002
นางสาวจิรนันท์ จันเเสงศรี 
2
6412201003
นางสาวฉันท์สินี คันทะชุมภู 
3
6412201004
นางสาวมนัสนันท์ แก้วศรีทัศน์ 
4
6412201005
นางสาววรัญญา พุ่มเกตุ 
5
6412201007
นางสาวศศิกานต์ เที่ยงทัน 
6
6412201008
นางสาวสุนิตรา สายบุญชู 
7
6412201010
นายกฤตยชญ์ หล่มระฤกษ์ 
8
6412201012
นายธนาณัติ จันทร์ดารา 
9
6412201015
นายปิยวัฒน์ พรมรักษา 
10
6412201016
นายอณาวินทร์ ศรีสกุล 
11
6412201017
นายอภิชาติ แสงอุดม 
12
6412201018
นายอรรถพร อ้นอินทร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................