มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น 17/32
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5632405001
นางจินตนา วงสุรินทร์ 
2
5632405002
นางสาวจิรัฐติกาล กิ่งตุ๋ย 
3
5632405007
นางรุ่งนภา แบ่งเพชร 
4
5632405008
นางสาวลลิภัทร บุบผา 
5
5632405012
นายกฤษดากร ปรางค์วิเศษ 
6
5632405017
สิบโทณัฐวุฒิ ทองเลี่ยน 
7
5632405018
นายนัทธพงศ์ มากคิด 
8
5632405023
จ่าอากาศโทพิทักษ์ สุวรรละโพลง 
9
5632405025
นายยศธพงศ์ พิมสุโพธิ์ 
10
5632405029
สิบโทศรราม เฉลิมพล 
11
5632405031
นายสิทธิพงศ์ ช่างนาวา 
12
5632405073
นางสาวจิรัฎฐา มีชูเดช 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................