มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ วิชาเอกสถิติประยุกต์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012256001
นางสาวศิริวรรณ นามมานะสุข 
2
6012256002
นางสาวอรพรรณ สอนลบ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................