มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ 20/31
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5932404002
นางสาวกิ่งเพชร ทองคำ 
2
5932404003
นางสาวเกวรินทร์ คงมั่น 
3
5932404005
นางสาวณิชกานต์ กลางทัพ 
4
5932404006
นางสาวธมลวรรณ สงทอง 
5
5932404007
นางสาวปภาวี กลิ่นหอม 
6
5932404008
นางสาวเยาวนาฏ มณีรัตน์ 
7
5932404009
นางสาวอรวี ปุมสันเทียะ 
8
5932404010
นายกิตติพงศ์ ถิ่นวงษ์แย 
9
5932404020
นายณัฐวุฒิ บุญจันทร์ 
10
5932404027
สิบตรีสุรเชรษฐ์ แสงดารา 
11
5932404033
นายชนาธิป คามณีวงศ์ 
12
5932404034
นางสาวเสาวลักษณ์ ฤทธิ์ศักดิ์ 
13
5932404035
นางสาวอุไรพร กัลยา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................