มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ 20/31
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5932404003
นางสาวเกวรินทร์ คงมั่น 
2
5932404005
นางสาวณิชกานต์ กลางทัพ 
3
5932404006
นางสาวธมลวรรณ สงทอง 
4
5932404008
นางสาวเยาวนาฏ มณีรัตน์ 
5
5932404009
นางสาวอรวี ปุมสันเทียะ 
6
5932404020
นายณัฐวุฒิ บุญจันทร์ 
7
5932404027
สิบตรีสุรเชรษฐ์ แสงดารา 
8
5932404033
นายชนาธิป คามณีวงศ์ 
9
5932404035
นางสาวอุไรพร กัลยา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................