มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412231027
นางสาวกนกวรรณ อินทร์หมี 
2
6412231028
นางสาวชลดา ยี่หวา 
3
6412231029
นางสาวธารารัตน์ หมอกมืด 
4
6412231030
นางสาวนภัสสร แซ่เกอ 
5
6412231031
นางสาวเบญจวรรณ ช่วยค้ำชู 
6
6412231032
นายเกียรติขจร ปานทอง 
7
6412231033
นายเกียรติศักดิ์ สังข์ขวาง 
8
6412231034
นายคุณานนท์ จัดการ 
9
6412231037
นายนนทวัฒน์ งอกงาม 
10
6412231039
นายนันทวัฒน์ มาศทอง 
11
6412231040
นายปฏิภาณ บงการณ์ 
12
6412231042
นายปิติภัทร บุญธนพร 
13
6412231043
นายพงษ์วิวัฒิ เทียบรัตน์ 
14
6412231044
นายพฤทธิพร แคนยุกต์ 
15
6412231045
นายพิเชษฐ์ คำสอน 
16
6412231046
นายพุทธิพงษ์ ใจแสน 
17
6412231047
นายภัทรพล เสาธง 
18
6412231048
นายภัทรุตม์ ศรีสว่าง 
19
6412231049
นายภัสกร คำพวง 
20
6412231052
นายอมรเทพ สายทอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................