มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม 2
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012239026
นางสาวกัญญารัตน์ หงอกสีทา 
2
6012239027
นางสาวกาญจนา หละวัน 
3
6012239028
นางสาวชลธิชา สาเหลา 
4
6012239029
นางสาวชัญญา คงแสง 
5
6012239030
นางสาวชุติกาญจน์ ศรีดี 
6
6012239031
นางสาวทิพยา ยองแตน 
7
6012239032
นางสาวทิพวรรณ พรมแว่น 
8
6012239033
นางสาวนฤมล ทรัพย์เอี่ยม 
9
6012239034
นางสาวภัทรานิษฐ์ สิงหฬ 
10
6012239035
นางสาวนันทรัตน์ สิงห์วี 
11
6012239036
นางสาวพรนภา จันแย้ม 
12
6012239037
นางสาววิไลพร สมทิม 
13
6012239038
นางสาวสิราวรรณ อยู่เย็น 
14
6012239039
นายกิตติโชติ ด้านเนาลา 
15
6012239040
นายกิตติธัช อุตบัววงศ์ 
16
6012239041
นายจักราช กันนะราช 
17
6012239042
นายพัฒนา กรานต์พรมมา 
18
6012239044
นายฤทธิพร ศรีใจ 
19
6012239045
นายวีระพล กัลยาประสิทธิ์ 
20
6012239046
นายศรายุทธ แสงรัตน์ 
21
6012239047
นายอนุชิต พุ่มโพธิ์ทอง 
22
6012239048
นายอภิวิชญ์ ชูทอง 
23
6012239049
นางสาวอัฐภิญญา บัวชุม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................