มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6112404001
นางสาวกรรณิการ์ หมอนจันทร์ 
2
6112404037
นายภควัฒน์ โคตรน้อย 
3
6112404042
นายวรปรัชญ์ ภูมิประเสริฐโชค 
4
6112404043
นายสรัช สัณฑกุล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................