มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412267001
นางสาวขณิฐา นุเวที 
2
6412267004
นางสาววิภาสินี เปรมใจ 
3
6412267005
นายอรรถกร แสงจันทร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................