มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชี กลุ่ม 2
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812615056
นางสาวกานต์ธีรา ปานแจ้ง 
2
5812615065
นางสาวฐิติกานต์ ผ่องศรี 
3
5812615078
นางสาวพรชนก วันทอง 
4
5812615090
นางสาวสุมาลี กองมี 
5
5812615097
นายทศพล เมืองคำ 
6
5812615098
นายธนภัทร รักการค้า 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................