มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5612602012
นางสาวนราพร อินทยุง 
2
5612602017
นางสาวบุญทิวา ยอดสิน 
3
5612602028
นางสาวมาลินี ด้วงบาง 
4
5612602036
นางสาวสุชาดา บุญประเสริฐ 
5
5612602050
นายชิษณุพงศ์ ปิ่นพงษ์ 
6
5612602060
นายพัชรพงศ์ สังหริม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................